Ukratko o konsolidovanim godišnjim finansijskim izveštajima

Bliži se kraj jula i poslednji rok za dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja za 2014. godinu. Od prošlog predavanja  ovih izveštaja promenilo se mnogo toga. Iako nam se čini da već sve znamo, nije naodmet da  se još jednom podsetimo na najvažnije činjenice.

Šta, ko, kako, kada?

Šta je konsolidovani godišnji finansijski izveštaj?

Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (zvaćemo ga skraćeno Konsolidovani FI) je složeni godišnji finansijski izveštaj za ekonomsku celinu koju sačinjavaju jedno matično pravno lice i sva njegova zavisna pravna lica.

Ko je obavezan da ga sastavlja?

Konsolidovani FI sastavlja matično pravno lice. Matično pravno lice je ono koje ima kontrolu nad podređenim (zavisnim) pravnim licima u ekonomskoj celini. Ovo lice ima obavezu da sastavlja, prikazuje, dostavlja i obelodanjuje Konsolidovani FI.
Postoje i izuzeci  kada navedena pravna lica nemaju obavezu da sastavljaju Konsolidovani FI:

 • Kada je matično lice (A) istovremeno i zavisno u nekoj ekonomskoj celini, čije je matično lice (B), postoje 2 slučaja. Ako je sedište pravnog lica B u zemlji, konsolidovani FI sastavlja lice B. Ako sedište lica B nije u Srbiji, onda je pravno lice A u obavezi da sastavi Konsolidovani FI za svoj deo hijerarhije.
 • Ako prosečna vrednost imovine i zbirna vrednost poslovnog prihoda matičnog i svih zavisnih pravnih lica ne prelazi polovinu kriterijuma za mala pravna lica, onda matično lice nema obavezu da sastavlja Konsolidovani FI. Pojednostavljeno, ovaj kriterijum glasi: Prosečna poslovna imovina treba da bude manja od 2,2 miliona evra, a ukupan poslovni prihod manji od 4,4 miliona evra. Obračun prosečne imovine i ukupnog prihoda, ipak nije tako jednostavan, pa je potrebno detaljnije konsultovati literaturu (npr. časopis „Privredni savetnik“ br. 8/2015) i Član 27. Zakona o računovodstvu.

Kako se i do kada dostavlja?

Konsolidovani FI se dostavlja isključivo u elektronskom obliku APR-u, preko Posebnog informacionog sistema (skr. PIS). Krajnji rok za dostavljanje Konsolidovanog FI  za 2014. godinu  je 31. jul 2015. godine.

Koje su najvažnije novine?

Neke od najvažnijih novina koje se primenjuju od ove godine su:

 • Konsolidovani FI se prvi put dostavljaju isključivo u elektronskom obliku, potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika matičnog pravnog lica.
 • Konsolidovani FI se uvek sastavljaju u skladu sa punim MSFI standardom, bez obzira na veličinu matičnog pravnog lica. Znači, i matična pravna lica koja su svrstana u mikro, mala illi srednja, sastavljaju kompletne Konsolidovane FI u skladu sa punim MSFI.
 • Ako je neko pravno lice istovremeno i matično pravno lice u nekoj ekonomskoj celini, dužno je da sastavlja i svoje redovne godišnje FI u skladu sa punim MSFI, bez obzira na svoju veličinu.
 • Izmenjena je definicija kontrole nad zavisnim pravnim licima. Kontrola nije više definisana kao većinsko pravo glasa, već je definicija mnogo složenija. Kontrola se zasniva na svojstvima, pravima i moći pravnog lica kao investitora.
 • Novi obrasci za konsolidovane bilanse sadrže veći broj pozicija nego pre.
 • Više se ne podnosi konsolidovani statistički izveštaj (aneks).
 • Ukinuta je mogućnost proporcionalne konsolidacije. Primenjuje se isključivo equity
 • Bilans stanja ima potpuno novu poziciju (AOP 0420) za iskazivanje kapitala manjinskih vlasnika.
 • Uveden je potpuno nov obrazac – Konsolidovani izveštaj o ostalom rezultatu.

 

Opis i sadržina

Konsolidovani FI obuhvata:

 • Konsolidovani Bilans stanja,
 • Konsolidovani Bilans uspeha,
 • Konsolidovani Izveštaj o ostalom rezultatu,
 • Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu,
 • Konsolidovani Izveštaj o tokovima gotovine,
 • Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje

Uz Konsolidovani FI se APR-u dostavlja i sledeća dokumentacija u elektronskom obliku:

 • Odluka da je konsolidovani FI usvojen od strane skupštine ili drugog nadležnog organa ili izjava zakonskog zastupnika da nadležni organ nije doneo odluku o usvajanju konsolidovanog FI (uz razloge zbog kojih nije doneta odluka);
 • Godišnji izveštaj o poslovanju po članu 29. Zakona (samo za velika pravna lica i javna društva*);
 • Revizorski izveštaj;
 • Zahtev za javno objavljivanje konsolidovanog FI i dokumentacije.

Važne napomene za kraj

 • Verzija Posebnog informacionog sistema APR-a za dostavljanje Konsolidovanih FI za sve grupe pravnih lica je postala dostupna tek  3. jula 2015. godine. Znači, APR je kasnila u odnosu na zakonski rok, isto kao i u prethodnim ovogodišnjim fazama kada smo dostavljali druge vrste godišnjih finansijskih izveštaja po novim računovodstvenim propisima.
 • Ministarstvo finansija Republike Srbije je 13. jula 2015. godine dalo mišljenje broj: 011-00-748/2015-16 u kome se kaže da matična pravna lica koja su razvrstana u mikro, mala ili srednja pravna lica (pod uslovom da se ne radi o javnim društvima), nemaju obavezu sastavljanja i dostavljanja konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju (*deo dokumentacije uz Konsolidovani FI). Nasuprot ovome, APR je prethodno realizovala PIS tako da je konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju obavezan dokument za sve obveznike.  Nakon objavljivanja gore spomenutog mišljenja Ministarstva, APR je izmenila PIS i sada važi sledeće: Sva matična pravna lica, koja prema navedenom mišljenju Ministarstva nemaju obavezu da predaju konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju,  mogu da umesto tog dokumenta učitaju u PIS mišljenje Ministarstva ili dopis matičnog pravnog lica da ono postupa u skladu sa stavom Ministarstva i ne sastavlja konsolidovani godišnji izveštaj o poslovanju. Ako se primeni ovakav postupak,  Konsolidovani FI će se smatrati potpunim i tačnim i biće javno objavljen i  upisan u Registar finansijskih izveštaja.

 

Korisni linkovi