Ukratko o finansijskim izveštajima za statističke i druge potrebe

Po novim računovodstvenim propisima prvi finansijski izveštaji koji se predaju za 2014. godinu su  finansijski izveštaji za statističke i druge potrebe (u daljem tekstu: FI za statističke potrebe).  U novom Zakonu o računovodstvu je naveden rok za njihovo dostavljanje – 28.2.2015. godine, isti kao i nekadašnji rok za predavanje završnih računa. Međutim, na dan 4.2.2014. Agencija za privredne registre (u daljem tekstu Agencija) je izdala saopštenje u kome se taj rok produžava do 31.3.2015. U tom saopštenju piše  i sledeće:  „Agencija će potpunu funkcionalnost Posebnog informacionog sistema obezbediti do 28. februara 2015. godine, i zajedno sa Tehničkim uputstvom za njegovu primenu, obveznicima primene Zakona o računovodstvu staviti na raspolaganje.“ Ova vest je sigurno obradovala mnoge obveznike novih propisa o računovodstvu i proizvođače poslovnog softvera. U međuvremenu  mart je stigao, uveliko traje i čini nam se da juri, a predavanje  finansijskih izveštaja nije mnogo odmaklo.
Krajem februara, PS.IT-u, kao jednom od proizvođača poslovnog softvera koji je završio softverske procedure za generisanje prvih neophodnih finansijskih izveštaja po novim propisima, ostalo je da čeka da Agencija pusti u rad PIS FI.  Čekanje se odužilo, obećanje (iz prvog pasusa) nije ispunjeno i Agencija  je konačno  objavila 2. marta saopštenje  da je PIS FI dostupan, mada je tačnije da smo ga na njihovom sajtu ugledali  tek 3. marta.  Tog dana je javno pušten u rad PIS FI za privredna društva, zadruge i preduzetnike, kao i za druga pravna lica, tj. sva pravna lica koja primenjuju navedene kontne okvire i obrasce finansijskih izveštaja. A šta je sa ostalima? Do sastavljanja ovog članka u rad su puštene još 4 verzije PIS FI namenjene za:
•    banke  – 6. marta 2015
•    Narodnu banku Srbije, davaoce finansijskog lizinga i berzu – 10. marta 2015
•    društva za osiguranje i zatvorene / privatne investicione fondove – 13. marta 2015
•    brokersko-dilerska društva – 17. marta 2015.
Kao što se može zaključiti, obveznicima je ostalo neplanirano malo vremena za ceo postupak.  Tek nakon objavljivanja PIS FI i tehničkog uputstva, postao je poznat tačan format u kome se elektronski finansijski izveštaji uvoze u softversku aplikaciju Agencije. Tek nakon toga je i postalo moguće da proizvođači softvera započnu pravljenje alata za prebacivanje finansijskih izveštaja iz formata poslovnih aplikacija u format koji prihvata PIS FI. I na kraju, tek posle izrade tih alata, sami obveznici će moći da počnu unos  i proveru svojih izveštaja.

Dok svi  žurimo da navedene poslove završimo u najkraćem roku, ovde ćemo se još jednom podsetiti  najvažnijih činjenica o finansijskim izveštajima za statističke i druge potrebe.

Ko (ni)su obveznici finansijskog izveštavanja po novim propisima?

Finansijsko izveštavanje po novom Zakonu o računovodstvu se ne odnosi na nekoliko tipova subjekata. To su:
•    Korisnici budžetskih sredstava (direktni i indirektni) i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja finansijske izveštaje sastavljaju u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Uredbom o budžetskom računovodstvu i dostavljaju ih nadležnim budžetskim ustanovama.
•    Stambene zgrade i Crkve i verske zajednice u delu obavljanja delatnosti koje nisu privredne nisu dužni da sastavljaju finansijske izveštaje.
•    Preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo kao i do sada, po starim propisima sastavljaju Bilans uspeha i predaju ga Poreskoj upravi uz ostale poresku dokumentaciju do 15.3.2015.
Obveznici finansijskog izveštavanje po novom Zakonu o računovodstvu (u daljem tekstu: Obveznici) su sva ostala pravna lica, kao što su: preduzeća, privredna društva, zadruge i ustanove, preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo,  ogranci stranih pravnih lica u Srbiji, druga pravna lica, razne finansijske ustanove itd.  Kao novina, uvedeni su i neki novi obveznici:  faktoring društva, crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne delatnosti. Čak i pravna lica koja su u stečajnom postupku moraju da sastave finansijske izveštaje.
Obveznici koji nisu imali poslovnih događaja, ni podataka u poslovnim knjigama o imovini i obavezama u izveštajnoj godini, dostavljaju Agenciji izjavu o neaktivnosti, u roku koji je isti kao za  FI za statističke potrebe. Dostavljanjem ove izjave smatra se da je ispunjena obaveza dostavljanja FI za statističke potrebe za godinu na koju se izjava odnosi. Ovi Obveznici se smatraju mikro pravnim licem u narednoj godini.

Ukratko o FI za statističke potrebe

FI za statističke potrebe obuhvataju 3 izveštaja: Bilans stanja (BS), Bilans uspeha (BU) i Statistički izveštaj (SI).
Za finansijske izveštaje, još samo ovog puta, predviđena su 3 moguća postupka za unos i dostavljanje.  Jedino mikro pravna lica imaju mogućnost izbora*, i to samo još ove godine, a ubuduće će za sve važiti samo način opisan pod  (1) u sledećoj tabeli:
(1) U elektronskom obliku – primenom PIS FI Agencije, potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika u skladu sa propisima i tehničkim uputstvom.    Važi za sve Obveznike, uključujući i mikro pravna lica*
(2) U hibridnom obliku –  primenom PIS FI Agencije, bez kvalifikovanog elektronskog potpisa, ali poštom se dostavlja referentna stranica (štampana iz sistema), potpisana svojeručno od strane zakonskog zastupnika.    Važi samo za mikro pravna lica*
(3) U papirnom obliku –  potpisano svojeručno od strane zakonskog zastupnika i dostavljeno poštom.    Važi samo za mikro pravna lica*

Evo još važnih činjenica o o FI za statističke potrebe

•    FI za statističke potrebe su potpuna novina koja se prvi put javlja kao zakonska obaveza ove godine. Ovi izveštaji ne moraju da sadrže konačne bilanse. Namenjeni su za grupnu statističku obradu podataka u okviru Agencije, a koje koriste državni organi za analizu i postavljanje smernica privrednog razvoja.
•    Uz navedene obrasce BU, BI, SI, Obveznici obavezno popunjavaju i dostavljaju Zahtev za obradu FI za statističke potrebe (u daljem tekstu: Zahtev).
•    Navedeni bilansi (BU, BS) se popunjavaju po istim pravilima i na istim obrascima, kao i u finansijskim izveštajima za javno objavljivanje (u daljem tekstu:  Potpuni FI).
•    Navedeni izveštaji (BU, BS, SI) se obračunavaju na osnovu podataka iz poslovnih knjiga na dan 31. decembra poslovne godine koja je jednaka kalendarskoj  (ovog puta to je 2014).
•    Za sve Obveznike (sem mikro pravnih lica ovog puta) obavezno je formiranje i dostavljanje izveštaja i dokumentacije u elektronskom obliku  primenom PIS FI,  pomoću softverske aplikacije na Internet portalu Agencije.
•    Izveštaje za statističke potrebe i finansijske izveštaje potpisuju isključivo zakonski zastupnici, odnosno preduzetnik, koji su kao takvi upisani u nadležnom statusnom registru.
•    Da bi izveštaji, dostavljeni putem PS FI, bili prihvaćeni potrebno je da budu zadovoljeni uslovi:
o    Uz izveštaje mora da bude dostavljen i Zahtev, koji sadrži sve elemente za potpunu identifikaciju obveznika.
o    Svi elektronski dokumenti moraju da budu potpisani kvalifikovanim elektronskim potpisom zakonskog zastupnika obveznika.
o    Podaci u izveštajima moraju da budu logički i računski ispravni i u skladu sa Pravilnikom   o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja (stupio na snagu 1. januara 2015).
o    Svi elektronski dokumenti moraju obavezno da budu u skladu sa Tehničkim uputstvom koje Agencija postavlja na svoj Internet portal, zajedno sa softverom za unos podataka, najkasnije 1 mesec pre roka za predaju finansijskih izveštaja.
•    Ako su izveštaji ispravni, tj. zadovoljeni svi nabrojani uslovi, prihvataju se u PIS FI, podaci se odmah upisuju u bazu podataka za statističke potrebe, a informacija o tome se istog dana objavljuje na Internet stranici Agencije u okviru Registra i dostavlja obvezniku na elektronsku adresu podnosioca Zahteva.
•    Ako su izveštaji neispravni, obaveštenje o utvrđenim nedostacima se istog dana objavljuje na Internet stranici Agencije u okviru Registra i dostavlja obvezniku na elektronsku adresu podnosioca Zahteva. Utvrđene nedostatke obveznik otklanja u roku od osam dana od dana objavljivanja obaveštenja na Internet stranici Agencije.
•    Pojedinačni podaci iz FI za statističke potrebe ne mogu se javno objavljivati i ne mogu se ustupati trećim licima, bez izričite saglasnosti obveznika. Ipak, Zakon propisuje da se podaci mogu bez saglasnosti obveznika ustupati subjektima kao što su:  Narodna banka Srbije, Poreska uprava, Republički zavod za statistiku, Vlada i ministarstva.
•    Dostavljanje FI za statističke potrebe primenom PIS FI je besplatno, za razliku od predaje Potpunih FI, za koje su propisane novčane naknade.
•    Zakonom i PIS FI omogućeno je Obveznicima, koji imaju poslovnu godinu jednaku kalendarskoj,  da istovremeno dostave FI za statističke potrebe i redovne godišnje finansijske izveštaje. To znači da se uz FI za statističke potrebe mogu dostaviti i ostali izveštaji koji čine redovni godišnji finansijski izveštaj. Pri tome se podrazumeva da:
o    Važe sva propisana pravila za Potpune FI (kolektivna odgovornost, usvajanje FI, revizija, javno objavljivanje i sl.).
o    Uz izveštaje se moraju dostaviti Zahtev za obradu izveštaja za statističke potrebe i javno objavljivanje finansijskog izveštaja i sva dokumentacija koja je propisana uz  redovne godišnje izveštaje (Član 34. Zakona) .
o    Plaća se propisana novčana naknada za javno objavljivanje.
Šta treba uraditi pre sastavljanja i dostave prvih FI?
Da biste sastavili propisane bilanse (BS i BU) neophodno je da obavite sve radnje kao i u slučaju završnog obračuna, ali ovog puta po novim propisima o računovodstvu i finansijskom izveštavanju.  Neki od neophodnih poslovnih postupaka su: popis, preknjižavanje iz starog u novi kontni okvir, zatvaranje poslovne godine i sl.
Da biste uopšte mogli da unosite izveštaje u PIS FI neophodno  je:
•    Obezbediti kvalifikovani elektronski potpis zakonskog zastupnika. U ovom trenutku kod nas postoje 4 registrovana sertifikaciona tela koja na svojim Web stranicama imaju procedure za izdavanje elektronskih sertifikata i neophodan softver za njihovu upotrebu. Ako to već niste obavili, prvo je potrebno da od nekog od njih dobijete kvalifikovan elektronski sertifikat, a zatim i aplikaciju za elektronsko potpisivanje dokumenata i uputstvo kako se dokumenti potpisuju.  Na Internet portalu eUprava Republike Srbije mogu se naći sve važne informacije o sertifikacionim telima i elektronskim sertifikatima. (http://www.euprava.gov.rs/pomoc/elektronski_sertifikati?alphabet=lat).
•     Proveriti ispravnost podataka u evidenciji Obveznika u elektronskoj bazi podataka Agencije (Pretraga evidencije obveznika) .
Zaključak
Na početku marta u pogledu dostavljanja FI za statističke potrebe vladali su neizvesnost, zastoj i iščekivanje. Zakonski rokovi su pomereni za mesec dana, samo na osnovu Preporuke Ministarstva finansija. Ti produženi rokovi su ponovo probijeni u praksi, jer Agencija nije stavila u propisaanom roku (mesec dana pre krajnjeg roka za dostavu) Obveznicima na raspolaganje PIS FI i tehničko uputstvo, bez kojih je nemoguće popuniti i dostaviti FI u skladu sa novim propisima.
Iako na prvi pogled izgleda da su Obveznici imali dovoljno vremena da obave sve neophodne predradnje i da formiraju svoje bilanse po novim propisima, ne treba zaboraviti da je taj posao ogroman.  Nabrojaćemo samo neke poteškoće i probleme koje imaju i koje su do sada imali Obveznici i proizvođači poslovnog softvera:
•    Treba primeniti potpuno novi sistem finansijskog izveštavanja čije bliže uređivanje prati preko 30 podzakonskih akata. Od donošenja Novog zakona o računovodstvu u julu 2013. godine, donosili su se i menjali prateći propisi u toku cele prošle godine.
•     Ogroman broj izmena treba implementirati i u postojećim poslovnim informacionim sistemima. U praksi se pokazalo da taj posao ne samo da je složen i obiman, već  da u nekim slučajevima nije dovoljno jednoznačan. Primer je postupak preknjižavanja starih u nove kontne okvire.
•    Veliki broj Obveznika mora da obezbedi kvalifikovane sertifikate i elektronske potpise za svoje zakonske zastupnike.  Kako Agencija navodi, mnoga pravna lica to još nisu obavila. Pored toga, uvođenje elektronskog dostavljanja izveštaja zahteva podizanje opšteg nivoa primene informacionih tehnologija u poslovanju i  razvoj informacione infrastrukture, što je veoma korisno, ali predstavlja ozbiljan zahvat u sadašnjim uslovima.
•    U postupku obezbeđivanja elektronskog potpisa, u nekim slučajevima postoje i  drugi problemi. Primer su preduzeća čiji je zakonski  zastupnik strano lice koje nema JMBG. Na osnovu usvojenog mišljenja Ministarstva finansija, jedina moguća rešenja u tim slučajevima su: da se inostranom zastupniku  obezbedi da ispuni sve uslove za dobijanje privremenog JMBG, ili da se odredi drugo lice – državljanin Srbije kao zakonski zastupnik.
•    U slučajevima statusnih promena (stečaj, likvidacija) pravno lice je dužno da sastavi vanredne finansijske izveštaje – Bilans stanja i Bilans uspeha. Problem je što se vanredni finansijski izveštaji po Zakonu (Član 33. Stav 6), dostavljaju za javno objavljivanje Agenciji  isključivo preko PIS FI, uz sertifikovan elektronski potpis zakonskog zastupnika.  Na sajtu Agencije piše da su izuzetak vanredni izveštaji sastavljeni pre 31.12.2014. koji se mogu predati u papirnom obliku na starim obrascima.
•    Kada se sve zakonske izmene već implementirane u poslovnim programima i/ili poslovnim procesima preduzeća, detekcija grešaka i propusta (koje se skoro ne mogu izbeći u tako obimnom poslu), njihovo otklanjanje i završna verifikacija celog postupka su mogući tek pri unosu podataka u PIS FI Agencije.
•    Pred poizvođačima poslovnog softvera  je još jedan dodatni posao – izrada sistema za automatsko prevođenje finansijskih izveštaja iz formata poslovnog softvera u format PIS FI Agencije. Realizacija tog posla može da počne tek nakon puštanja u rad PIS FI i objavljivanja  tehničkog uputstva.
•    Agencija kasni sa puštanjem u rad PIS FI u odnosu na zakonom propisan, a kasnije Preporukom Ministarstva finansija pomeren datum – mesec dana pre krajnjeg roka za predaju FI, tj. 28.2.2015. Agencija je do sada pustila u primenu na svom sajtu 5 verzija PIS FI, u periodu od 3. marta do 17.marta, sa velikim kašnjenjem verzija za neke tipove finansijskih institucija.
•    Posebno je složena situacija za Obveznike koji zajedno sa FI za statističke potrebe predaju i redovne godišnje FI, jer moraju da pripreme potpuni set izveštaja, od kojih su neki veoma komplikovani. To je vrlo obiman i težak posao za većinu Obveznika i njihovih dobavljača poslovnog softvera koji treba obaviti u tako kratkom roku.
Na kraju da podsetimo na još neke bitne činjenice. Ministarstvo finansija je 20. februara izdalo saopštenje u kome se izričito kaže da primena Zakona o računovodstvu neće biti ukinuta niti odložena. Po tački 20. člana 46. Zakona važi sledeće: Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako ne dostavi Agenciji podatke za statističke i druge potrebe u rokovima propisanim ovim zakonom (čl. 33 – 35.).
Imajući u vidu sve opisano,  preostaje nam samo da napišemo –
Martovske ide su već prošle,  a finansijski izveštaji možda još nisu. Želimo svima uspešno okončanje ovog ogromnog  posla.

Korisni linkovi i literatura

PIS FI – Posebni informacioni sistem Agencije za unos i dostavljanje izveštaja i dokumentacije za 2014.
Tehničko uputstvo za PIS FI (preuzimanje u pdf formatu)
Pitanja i odgovori na sajtu Agencije – korisna stranica u toku rada sa PIS FI: Posetite link
Obrazac zahteva (preuzimanje u docx formatu)
Obrasci finansijskih izveštaja za 2014. godinu – Obrasci FI za sve tipove Obvaznika
Primer izjave o neaktivnosti (preuzimanje u docx formatu)
Pretraga evidencije obveznika
Registar finansijskih izveštaja – sve o FI na sajtu Agencije
Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja  (preuzimanje u doc formatu)
Zakon o računovodstvu (preuzimanje u pdf formatu)