U ovoj kategoriji su članci koji govore o nama, našim proizvodima i uslugama. To nisu reklamni tekstovi, već informacije i novosti koje su bitne za naše sadašnje i eventualne buduće korisnike. U njima ćemo nastojati da odgovorimo na ona Vaša pitanja koja zahtevaju podrobnije objašnjenje, ili da damo detaljnija uputstva kako da pomoću našeg softvera odradite složene poslovne procedure, savete i trikove (eng. Tips and Tricks) za korišćenje naših programa, primere specifične primene naših softverskih paketa kod klijenata i sl.