U ovoj kategoriji su članci koji se bave poslovanjem uopšte, ali viđenim iz našeg ugla. Tu ćemo objavljivati tekstove o aktuelnim temama kao što su na primer – važne izmene propisa vezanih za poslovanje i njihova primena u praksi. Ovi članci se neće baviti opširno samim propisima, već će biti u obliku sažetih podsetnika (sve najvažnije na jednom mestu), sa našim komentarima i posebnim osvrtom na primenu i praktična rešenja. Takođe, u ovoj kategoriji ćemo povremeno objavljivati i tekstove koji opisuju najvažnije procedure u pojedinim segmentima poslovanja.